از شنبه تا پنج شنبه

TRX ۱۰ الی ۱۱ روز های زوج بانوان
کلاس سالمندان و توانبخشی ۱۴ الی ۱۵ روز های زوج بانوان
آمادگی جسمانی ۱۵:۱۵ الی ۱۶:۱۵ روز های زوج بانوان
TRX ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ روز های زوج بانوان
کلاس پایه ۱۸ الی ۱۹ روز های زوج آقایان
آمادگی جسمانی ۱۹:۳۰الی ۲۰:۳۰ روز های زوج آقایان
آمادگی جسمانی  ۲۱ الی ۲۲ روز های زوج آقایان
کراس فیت ۲۲:۳۰ الی ۲۳:۳۰ روز های زوج آقایان
کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی ۹ الی ۱۶ روز های فرد  
آمادگی جسمانی ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰ روز های فرد آقایان
کرافس فیت ۲۱ الی ۲۲ روز های فرد آقایان